KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Dinamik360 Yazılım A.Ş. (“DinamikCrm”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışmaktayız. İşbu Aydınlatma Metni, DinamikCrm tarafından işletilmekte olan www.dinamikcrm.com internet sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz hakkında tarafınızın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Siz değerli üyelerimizin kişisel verilerinin güvenliği konusunda son derece hassasiyet göstermekteyiz.

Bu yönüyle, DinamikCrm olarak üyelerimize ait her türlü kişisel verinin mümkün olabildiğince en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla kişisel verilerle ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusu

DinamikCrm, Kanun’un 3. maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) getirmiş olduğu düzenlemeler çerçevesinde siz değerli müşterilerimizi kişisel verilerin nasıl kaydedildiği, işlendiği ve işleme amacını KVKK’da tanımlı şekli ile Veri Sorumlusu sıfatıyla aydınlatmak istiyoruz.

Veri Sorumlusu: Dinamik360 Yazılım A.Ş.
Adres: Kolektif House Ataşehir – Barbaros Mh. Begonya Sk. No:1/2 Nidakule Batı Ataşehir-İstanbul

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Araçları

Kişisel verileriniz KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde hukuka ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru şekilde, güncelliği aktive ederek, meşru bir şekilde işleyecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz DinamikCrm tarafından yine aşağıda belirtilen amaçlar mucibince ve veri sorumlusunun meşru menfaati amacıyla doğru orantılı olarak, şu amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 • Şirketimiz tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Şirketimiz faaliyetlerinin planlanması ve yönetimi üyelik başvuru ve üye olunması halinde üyelik işlemlerinin sürdürülebilmesi, üyelerin süreçlere ilişkin gelişmelerden ve yeniliklerden haberdar edilebilmesi ile bültenlere kaydolunması halinde güncel haberlerin üyelere ulaşabilmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması ile üyelik, satış, reklam, iletişim, promosyon, pazarlama ve mağaza kart işlemleri ve bunlara ilişkin bilgilendirme ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi,
 • Müşterilerimize özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri hizmetlerinin ve ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar,
 • Şirketimize ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak,
 • Müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.),
 • Hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması,
 • Satış sonrası destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; iş ortaklarımız, bayileri veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi.
Yukarıda belirtilmiş olan ancak bunlarla sınırlı olmayan amaçlarla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle; Şirket birimleri, şubeleri, mağazaları, ofisleri, internet sitesi, çağrı merkezi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, yasal azami süreler aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun biçimde öngörülecek süreyle yurt içinde veya yurt dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza edilme, işlenme, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, aktarılma, transfer ve kişisel veri mevzuatında öngörülen sair işlenmelere tabi tutulabilecektir.

Kanun gereğince, DinamikCrm, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede ve yukarıda belirtilen amaçlar ve amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak elde edebilecek, toplayabilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, saklayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, kullanabilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınırlandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amacı ortadan kalktığında, işlenmiş bulunan tüm kişisel verileriniz gerekli ve makul bilgi güvenliği tedbirleri de alınmak şartıyla anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilebilir veya ulaşılamaz şekilde imha edilebilir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan ve ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden DinamikCrm çalışanlarıyla, hisserdarlarıyla, yöneticileriyle, iş ortaklarıyla, alt yüklenicileri ile, insan kaynaklarıyla, hukuk mali ve vergi danışmanlarıyla ve denetçileriyle, şirketimiz danışmanlarıyla, vekilleriyle, sunduğumuz hizmet amacı doğrultusunda, Kanunla düzenlenmiş ve Kanunlarla emredilmiş olan denetleyici ve düzenleyici resmi kurumlara mevzuatların çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Veri Sorumlusu’nun meşru menfaati gereği yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilerle yalnızca ihtiyaç durumunda, işlenme amacı ile ölçülü ve ancak mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde (Kanun'un 8. ve 9. maddelerine uygun olacak şekilde) paylaşılacaktır.

DinamikCrm olarak, kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına internet çerezlerini kullanmaktayız. Çerezler, internet sitesi ve DinamikCrm uygulamalarının kullanıcı tarafından etkili olarak kullanılabilmesini amaçlamakta olup çerez türlerine bağlı olarak bazı kişisel verilerinizin kaydedilmesini/saklanmasını/üçüncü kişilerle paylaşılmasını kapsamaktadır. Bu noktada detaylı bilgi edinebilmek için internet sitemizde bulunan Çerez Kullanım Politikası Metni’ni inceleyebilir, sorularınız olması halinde bizimle iletişime geçebilirsiniz: https://www.dinamikcrm.com/cerez-politikasi/

Kişisel verileriniz elektronik ortamda veya fiziken aktarılabilir. Bu aktarma sırasında, elektronik ortamda yapılacak aktarımların güvenliği ile fiziken yapılacak aktarımlarda her türlü güvenlik tedbirleri veri güvenliği temelinde alınmakta ve kişisel verileriniz yetkisiz kişilerin eline geçmesine hiçbir şekilde izin verilmemektedir.

4. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninin 2. maddesi kapsamında belirtilen yöntemler de dahil olmak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yine yukarıda 2. madde kapsamında yer verilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, ve DinamikCrm faaliyetlerinin sürdürülmesi, ilgili ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulması ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilmekte ve her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda genel müdürlük, çağrı merkezi, internet sitelerimiz, iş birliği ortaklarımız, online işlemler, satıcı ve/veya bayi ağı ve diğer dağıtım kanalları gibi vasıtalar aracılığıyla doğrudan siz müşterimizden veya çeşitli resmi kurumlar yahut doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklarımız, iştiraklerimiz, hakim hissedarımız veya hizmet aldığımız ya da verdiğimiz gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, bugüne kadar açık rızanız ile doldurmuş olduğunuz formlar, internet sitelerimize giriş yaparken, bizimle iletişime geçerken açık rızanız ile doldurmuş olduğunuz formlar ile toplanmakta olup, bu şekilde toplanmaya devam edilecektir. Bu kapsamda DinamikCrm’in kişisel verileri işlemesinin Kanun'un 6. maddesi kapsamında verilen açık rıza ile ve her durumda Kanun'un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçlarına uygun şekilde gerçekleşmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun Kapsamındaki Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kanun kapsamındaki taleplerinizi KVKK'nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle (kayıtlı elektronik posta ("KEP") adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla) Şirketimize iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak istediğinizde talebinizi yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle bize iletebilirsiniz.

Başvurunuzu yazılı olarak iletmek isterseniz; Dinamik360 Yazılım A.Ş. Kolektif House Ataşehir - Barbaros Mah. Begonya Sok. No 1/2 Nidakule Batı Ataşehir / İstanbul - Türkiye adresine kimliğinizi ibraz ederek elden ya da posta yolu ile imzalı olarak iletebilirsiniz. Ayrıca 0850 255 15 78 numaralı telefonumuzu arayabilir, ya da talebinizi info@dinamikcrm.com adresine e-posta ile gönderebilirsiniz.

DinamikCrm Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz gün (30) içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesi öngörülmesi durumunda bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

DinamikCrm, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.